Molimo sačekajte...

RS

Politika privatnosti

UVOD
Ova Politika privatnosti se odnosi na posetioce web sajta https://www.kibid.rs; posetioce web sajta http://www.kibidshop.rs (u daljem tekstu: web sajt) i korisnike web aplikacije „Nutricia for proffesionals“ (u daljem tekstu: web aplikacija), u vlasništvu privrednog društva KIBID DOO.

Rukovalac podacima o ličnosti posetilaca odnosno korisnika je privredno društvo KIBID DOO matični broj: 06286321, sa sedištem u Beogradu (Zemunu), Autoput za Novi Sad br. 152.

U kompaniji Kibid d.o.o. veoma cenimo Vašu privatnost i zato smo kao rukovaoci podacima o ličnosti, sačinili ovu Politiku privatnosti kako bi smo Vam omogućili da na jasan i transparentan način imate uvid kako Vaše lične podatke obrađujemo odnosno prikupljamo, koristimo, beležimo i štitimo i koja su Vaša prava u cilju zaštite privatnosti.

Lica koja obrađuju podatke o ličnosti su ona lica koja su zaposlena u KIBID DOO i osobe ovlašćene za obradu podataka o ličnosti u ime i za račun KIBID DOO.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu politiku kako biste se uverili da o Vašim podacima izuzetno pažljivo brinemo.

INFORMACIJE KOJE DOBIJAMO OD VAS
KIBID DOO kao rukovalac podataka o ličnosti, obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti :
  • kontakt i identifikacione podatke potrebne za otvaranje korisničkog naloga na internet stranici ili web aplikaciji;
  • kontakt i identifikacione podatke potrebne za naručivanje proizvoda i njihovu isporuku/dostavu;
  • podatke o kupovini (kupljeni proizvodi, iznos računa, učestalost kupovine) i
  • podatke iz korespodencije korisnika sa rukovaocem podataka.

Podaci koji se preuzimaju od korisnika su: ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, a u slučaju online trgovine i mesto i adresa stanovanja. U slučaju web aplikacije i broj licence, ustanova rada, adresa i mesto ustanove rada, a u slučaju online trgovine i mesto i adresa stanovanja.
Pored navedenih podataka prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.
Kada je u pitanju web aplikacija ista je namenjena za korišćenje stručnoj javnosti i da nije dostupna široj javnosti, kao i da sadrži informacije i savete o korišćenju proizvoda koji su namenjeni stručnim licima - zdravstvenim radnicima, neophodno je izvršiti registraciju i na taj način pristupiti samom sadržaju aplikacije. 

Sve informacije - počev od imena domena do podataka koji su potrebni za registraciju (ime i prezime, e-mail adresa, kontakt telefon, broj licence, ustanova rada, adresa i mesto ustanove rada) namenjene su isključivo u svrhu korišćenja sadržaja aplikacije. 

Prikupljanje neophodnih informacija činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje podatke e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, broj telefona i e-mail adresu. 

Podaci koje prikupljamo automatski mogu uključivati informacije kao što su IP adresa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrsta pretraživača i šira geografska lokacija (npr. lokacija na nivou države ili grada). Takođe, možemo da prikupljamo informacije o tome kako se Vaš uređaj ponaša na našem Sajtu, uključujući i stranice kojima ste pristupili i linkove na koje ste kliknuli.

Kibid d.o.o. koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru.
Cookie-i su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.UPOTREBA SAKUPLJENIH INFORMACIJA I ZAŠTITA PRIVATNOSTI PODATAKA
Kompanija Kibid d.o.o. će Vaše lične podatke koristiti isključivo za komunikaciju sa vama, kako bi vam dala pristup posebnim informacijama ili u svrhe tehničke administracije web sajta. Kibid d.o.o neće predati ili prodati podatke koje poseduje trećim licima. Zaposleni u kompaniji Kibid DOO i njeni saradnici su obavezni da poštuju poverljivost Vaših podataka. Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrebiti Vaše privatne informacije.
KIBID DOO se obavezuje da podatke koje prikuplja na internet stanici i preko web aplikacije neće prenositi i otkrivati bez pristanka korisnika, osim u slučajevima propisanim zakonom i u slučajevima kada je to potrebno radi izvršenja zakonskih obaveza ili javnog interesa.


Kada su u pitanju registrovani korisnici aplikacije, treba da znate da informacije o imenima domena, e-mail adrese ili bilo koji drugi podatak do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija omogućili Vaš pristup informacijama na aplikaciji. U slučaju kada od Vas zatražimo druge lične informacije, tražićemo Vaš dodatni pristanak, obavestiti Vas o procesu prikupljanja informacija i o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam Vi date ili do kojih dođemo putem ove aplikacije, nemamo pravo da delimo dalje, niti da koristimo za bilo koju drugu svrhu sem da omogućimo neometan pristup aplikaciji. U slučaju da se predomislite i da ne želite da dalje koristite aplikaciju, obavezujemo se da ćemo izbirsati Vaše podatke i da ih nećemo koristiti. 

OTKRIVANJE INFORMACIJA
Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti isključivo naši ovlašćeni zaposleni i saradnici, i u slučaju posebnih naloga - državni organi. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi naše aplikacije trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez Vašeg prethodnog odobrenja. 

 
PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI
Pravni osnov za korišćenje podataka o ličnosti dat je u Članu 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članu 6 Opšte direktive EU o zaštiti podataka (GDPR).
Podaci o ličnosti se prvenstveno obrađuju na osnovu pristanka korisnika.
Korišćenjem usluga korisnik potvrđuje da je prethodno upoznat i da je saglasan sa ovde propisanim Pravilnikom, koji mu je bio dostupan, čitak i razumljiv. 
Konstatuje se da obrada može biti neophodna i u cilju ostvarivanja legitimnih interesa KIBID DOO ( bolje razumevanje korisnika i korisničkog iskustva; zaštita poslovanja i podrška korisnicima; testiranje i razvoj novih usluga ili poboljšanje postojećih; identifikovanje i zaštita korisnika i web sajta i web aplikacije od nelegalnih aktivnosti)  osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica korisnika koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti.
KIBID DOO ne prikuplja i ne koristi podatke o ličnosti maloletnih lica.
 
BEZBEDNOST PODATAKA
KIBID DOO sprovodi odgovarajuće mere tehničkog, fizičkog i organizacionog obezbeđenja radi zaštite podataka o ličnosti od slučajnog ili nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, izmene, neovlašćenog obelodanjivanja (uključujući pristup na daljinu) ili pristupa i od svih ostalih oblika nezakonite obrade, uključujući bespotrebno prikupljanje ili dalju obradu. Ove mere obezbeđuju nivo bezbednosti koji odgovara riziku ugrožavanja podataka vodeći računa o stanju, troškovima sprovođenja i prirodi, području primene, kontekstu i svrsi obrade podataka o ličnosti.
Uprkos svim preduzetim merama, ne isključuje se mogućnost nastanka povrede bezbednosti podataka o ličnosti. U slučaju povrede bezbednosti podataka o ličnosti, KIBID DOO  u skladu sa zakonom blagovremeno preduzima adekvatne mere sanacije i otklanjanja štetnih posledica i dostavlja korisniku i nadležnim organima sve značajne informacije koje se mogu zahtevati u vezi sa povredom bezbednosti podataka o ličnosti.

PRAVA KORISNIKA
1. Pravo na transparentno, istinito i blagovremeno informisanje u vezi obrade podataka o ličnosti;
2. Pravo da od KIBID DOO zahteva informaciju o tome da li se obrađuju njegovi podaci o ličnosti;
3. Pravo da se netačni podaci o ličnosti u vezi njega isprave ili dopune;
4. Pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu;
5. Pravo da opozove pristanak na obradu podataka o ličnosti;
6. Pravo da prikupljene podatke o ličnosti primi u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, što uključuje i neometan prenos datih podataka drugom rukovaocu;
7. Pravo da u svakom trenutku podnese KIBID DOO prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa KIBID DOO kao i u slučaju kada se podaci o ličnosti obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja;
8. Pravo da Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podnese pritužbu na postupanje KIBID DOO po pitanju obrade svojih podataka o ličnosti;

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE
Korisnikovi podaci o ličnosti se nikada neće obrađivati više nego što je neophodno. Podaci o ličnosti će se obrađivati do opoziva pristanka, osim u situacijama kada postoji neki drugi osnov za obradu.

IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI
KIBID DOO zadržava pravo da, u slučaju potrebe, izmeni ovu Politiku privatnosti. Sve eventualne izmene ove Politike privatnosti stupaju na snagu trenutkom objavljivanja pa Vas stoga molimo da ovu Politiku privatnosti proveravate kad god to nađete za shodno.

PRAVO KOJE SE PRIMENJUJE I SUDSKA NADLEŽNOST
Materijalno pravo koje se primenjuje na obradu podataka o ličnosti korisnika, a u vezi obrade od strane Rukovaoca je pravo Republike Srbije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

Za upravne i sudske postupke, mesno su nadležni organi i nadležni sudovi Republike Srbije u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom RS.

KONTAKT
Sve informacije po pitanju ove Politike privatnosti korisnik može dobiti slanjem e-mail poruke na adresu info@kibid.rs.